EJ Thomas Hall
198 Hill St.
Akron, Ohio 44325
https://www.uakron.edu/ej/